Cele i funkcje Total Productive Maintenance (TPM)

17
TPM Master

Całkowite utrzymanie wydajności, znane również jako TPM, to proaktywny program konserwacji sprzętu, który zawsze był częścią Lean Manufacturing. Całkowite lub kompleksowe podejście do konserwacji można zastosować w celu utrzymania ulepszeń i kontroli ulepszonego procesu Six Sigma poprzez usunięcie braków z maszyn w celu zminimalizowania lub wyeliminowania wad i przestojów.

TPM to podejście proaktywne, którego celem jest usuwanie braków z maszyn w celu minimalizacji lub eliminacji wad i przestojów. Jest to unikalna koncepcja programów konserwacji, której celem jest zapobieganie pogorszeniu i ograniczenie konserwacji; nie chodzi tylko o naprawę sprzętu. TPM to coś więcej niż prosta konserwacja zapobiegawcza i obejmuje kompleksowe zarządzanie ludźmi, procesami, systemami i środowiskiem.

TPM promuje skoordynowane działania grupy w celu zwiększenia efektywności sprzętu. Takie działania obejmują współodpowiedzialność operatorów za rutynową kontrolę sprzętu, czyszczenie, konserwację i drobne naprawy. Ponadto w ramach dnia produkcji planowane są przestoje w celu konserwacji. W rzeczywistości może stanowić integralną część procesu produkcyjnego.
TPM - 12 kraków
Celem TPM jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji z pracy i morale pracowników. Pracownicy są uprawnieni do przejęcia odpowiedzialności i dumy z maksymalizacji żywotności i wykorzystania eksploatowanego sprzętu oraz redukcji kosztów w tym procesie. TPM koncentruje się na utrzymaniu jako niezbędnym i istotnym składniku firmy.

Konserwacja Autonomiczna
Program TPM ma trzy główne funkcje:

 • jest to system wydajnej konserwacji, który maksymalizuje okres użytkowania sprzętu
 • celem jest maksymalizacja wykorzystania i wydajności sprzętu
 • działa poprzez podział odpowiedzialności za rutynową kontrolę, czyszczenie, konserwację i drobne naprawy

  „Total” w „Total Productive Maintenance” obejmuje całkowitą wydajność i efektywne wykorzystanie sprzętu. Jest to kompletny pakiet służący zarówno zapobieganiu przestojom i konserwacji, jak i – co najważniejsze – całkowitemu uczestnictwu pracowników.

Kluczowe cechy TPM

Program TPM koncentruje się na naczelnej zasadzie wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie. Na poparcie tej zasady wspólnej odpowiedzialności TPM obejmuje trzy punkty:

 • angażuje pracowników na każdym poziomie i we wszystkich działach
 • integruje autonomiczną konserwację z codzienną rutyną operatorów
 • obejmuje działania prowadzone w małych grupach pod kontrolą firmy w celu monitorowania wykorzystania TPM w całej organizacji
  TPM- co to jest

Cele TPM

TPM opiera się na koncepcji „zerowej straty”. Ta koncepcja pozwoli Ci osiągnąć wysoką niezawodność i elastyczność sprzętu. Pomaga także obniżyć koszty, minimalizując marnotrawstwo siły roboczej, surowców, energii, materiałów eksploatacyjnych i tak dalej. TPM osiąga się poprzez cztery szczegółowe cele:

 • zero awarii
 • brak defektów
 • eliminując awarie i straty wynikające z operacji związanych ze sprzętem
 • ograniczenie do minimum zdarzeń awaryjnych i nieplanowanych konserwacji

Istnieje sześć dużych strat, które negatywnie wpływają na efektywność sprzętu. Są to: awaria sprzętu, czas konfiguracji i regulacji, praca na biegu jałowym i niewielkie przestoje, zmniejszona prędkość, wady procesu i zmniejszona wydajność.

8 filarów tpm

Korzyści z TPM

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie sześciu strat może radykalnie poprawić warunki pracy w zakładzie produkcyjnym. W końcu straty, takie jak przestój sprzętu, mogą całkowicie zatrzymać produkcję. Awaria sprzętu na jednym etapie procesu może całkowicie zdławić przepływ, zatrzymując wszystkie kroki przed nim i po nim. Prawidłowa integracja TPM przyniesie kompleksowe korzyści organizacyjne:

 • zwiększona produktywność i wydajność poprzez lepsze wykorzystanie pracownika i sprzętu
 • obniżone koszty i zapasy
 • zmniejszona liczba wypadków i zanieczyszczeń
 • zwiększone morale pracowników dzięki poczuciu własności, wspólnym celom, wspólnej
 • wiedzy i doświadczeniu oraz wspólnemu środowisku pracy
 • lepsze umiejętności pracowników

  Nieoczekiwany przestój sprzętu może zniszczyć firmę. Całkowite utrzymanie wydajności, czyli TPM, jest proaktywnym podejściem, które kładzie nacisk na wspólną odpowiedzialność i skupia się na zapobieganiu stratom przed ich wystąpieniem. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, autonomicznej konserwacji, która jest kluczowym aspektem TPM, umożliwia pracownikom dbanie o sprzęt i maszyny, z którymi pracują. Celem TPM jest eliminacja strat – w tym awarii sprzętu, przestojów na biegu jałowym i drobnych przestojów, wad i przeróbek oraz zmniejszonej prędkości – oraz minimalizacja strat związanych z ustawieniem i wydajnością. Wdrożenie TPM prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów produkcyjnych i wydajności zakładu.