FMEA – Pisanie podsumowań i raportów

23
fmea raport - przykłąd 1 - przed działąniami

Głównym rezultatem badania FMEA jest wykaz potencjalnych awarii, uszeregowany od najwyższego do najniższego ryzyka. Ta lista, bogata w możliwości poprawy, może prowadzić do istotnego ograniczenia ryzyka, czyniąc procesy i produkty bardziej solidnymi i bezpiecznymi, lub może zostać zarchiwizowana i zignorowana. Często różnica polega na tym, jak wyniki są przedstawiane zespołowi wykonawczemu.

Starsi menedżerowie są zajęci, a ich czas na skupienie się na jednej rzeczy jest ograniczony. Zespół FMEA musi zadbać o to, by ich ustalenia zwróciły uwagę i przyciągnęły uwagę w zwięzłym i przekonującym streszczeniu FMEA.

Zwięźle. Przyciągająco uwagę. Nigdy nie zapominaj, że są one kluczowe, jeśli chcesz, aby twoje odkrycia przyciągnęły uwagę i wsparcie, na jakie zasługuje. Dlatego tak ważne jest by kluczowe osoby w Firmie odbyły stosowne szkolenia FMEA by od samego początku przedstawiane raporty były na zadawalającym poziomie.

Struktura raportu FMEA

Niezależnie od tego, czy Podsumowanie FMEA ma zostać przedstawione czy dostarczone w formie pisemnej, należy sporządzić pisemny raport. W raporcie należy uwzględnić pięć elementów:

Zakres FMEA.

  • Kto był zaangażowany w FMEA i ramy czasowe, w jakich zostało to zrobione.
  • Wykaz najwyższych zidentyfikowanych zagrożeń wraz z informacjami uzupełniającymi.
  • Zalecane (lub ukończone) plany działania.
  • Sugestie dotyczące wykorzystania badania FMEA.

1. Zakres FMEA

Zakres jest prosty! Został on zdefiniowany na początku FMEA, często przez zespół zarządzający. Pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie, gdy zespół wejdzie do rzeczywistego projektu. Jeśli w trakcie projektu nastąpiła zmiana zakresu, należy również wyjaśnić to tutaj – w jednym zdaniu.

2. Kto był zaangażowany w FMEA i ramy czasowe

Zidentyfikuj członków zespołu FMEA, a także zasoby zewnętrzne, które pomagały w całym procesie FMEA. Zdefiniuj ramy czasowe FMEA, aby informacje były częścią oficjalnego rekordu projektu.

3. Wymień zidentyfikowane zagrożenia i numery RPN

Większość FMEA odkrywa dziesiątki ryzyk, dlatego jest to świetne miejsce dla niektórych wykresów, które ułatwiają dostrzeżenie wszystkich ryzyk i szybkie wybranie najbardziej krytycznych. Wizualnym sposobem na to w Podsumowaniu FMEA jest użycie uporządkowanego wykresu słupkowego. W pokazanym tutaj uproszczonym przykładzie mamy pięć potencjalnych awarii. (Uwaga: prawdziwa FMEA będzie miała dziesiątki potencjalnych awarii).

Oto te same informacje w formie wykresu:

fmea raport - przykłąd 1 - przed działąniami

Powyższy wykres to te same informacje, co w tabeli, ale dane w postaci obrazu (w tym przypadku uporządkowanego wykresu słupkowego) mogą bardziej rezonować z zespołem zarządzającym.

Warto przeczytać – FMEA – Zarządzanie ryzykiem

Chociaż będziesz mieć wiele potencjalnych awarii, nie ma potrzeby umieszczania ich wszystkich na wykresie podsumowującym; pełne dane należy uwzględnić w pełnym raporcie. Załóżmy dla tego przykładu, że jakiekolwiek ryzyko z RPN większym niż 200 jest ryzykiem niedopuszczalnym. Ponieważ zagrożenia, które nie przekraczają 200, nie będą w tej chwili opracowywane, warto je odrzucić. Kierownictwo nie jest zainteresowane drobiazgami; chcą tylko mieć świadomość wielkich problemów.

4. Zalecane lub zrealizowane plany działania

Po zidentyfikowaniu listy potencjalnych awarii wymagających działania wskaż zalecane działanie.

Jeśli zespół był również odpowiedzialny za opracowanie planów działania mających na celu zmniejszenie RPN tych przedmiotów, opisz działania podjęte dla każdego z nich wraz z nowo zaktualizowanym RPN.

Pokaż oryginalne i nowe numery RPN w formie wykresu.

fmea raport - przykład 2 - pod działaniach

Wykres słupkowy pokazujący przed i po RPN jest szczególnie skuteczny w streszczeniu wykonawczym FMEA, ponieważ pokazuje dramatyczny wpływ ulepszeń wprowadzonych w wyniku procesu FMEA. (Uwaga: do raportu podsumowującego możesz dołączyć tylko te elementy, które wymagały działania.)

5. Sugestie dotyczące wykorzystania badania FMEA

Często udoskonalenia wprowadzone w procesie lub projekcie mogą być wykorzystane w innych podobnych procesach lub mogą być współużytkowane z innymi jednostkami biznesowymi w organizacji. Pomaga to uzyskać jeszcze więcej korzyści z czasu i zasobów zainwestowanych w projekt. Uwzględnij pomysły dotyczące innych obszarów, w których można wykorzystać wyniki działania FMEA.

Ponieważ także inne zespoły pracują nad FMEA, istnieją szanse, że zostaną zidentyfikowane inne potencjalne projekty FMEA, zwłaszcza jeśli pierwotny zakres FMEA musiałby zostać ograniczony; uwzględnij tę informację w raporcie końcowym.

Ponieważ FMEA jest żywym dokumentem, nie należy go archiwizować, aby nigdy więcej go nie zobaczyć. Zamiast tego ta ostatnia sekcja powinna również zawierać plany działań następczych w związku z działaniami podjętymi w celu zapewnienia ich solidności i dalszego zapewniania korzyści zgodnie z obietnicą. W raporcie podsumowującym zamieść krótki opis planów działań następczych i harmonogram.

Prezentacja streszczenia FMEA

Twój zespół może zostać poproszony o przedstawienie streszczenia FMEA lub może zostać przekazany zespołowi zarządzającemu w formie pisemnego raportu. W obu przypadkach powinien istnieć pisemny raport. Stwórzcie szablon, który pomoże Twojemu zespołowi uporządkować ten raport. Idealnie, gdy jest kompletny, powinien mieć nie więcej niż dwie strony.