Total Productive Maintenance – Wdrożenia i Przyczyny niepowodzenia

23

Total Productive Maintenance to kompleksowy program poprawy produkcji ukierunkowany na poprawę efektywności wyposażenia zakładu poprzez zwiększenie dostępności sprzętu, uniknięcie awarii, ograniczenie opóźnień operacyjnych i poprawę jakości produkcji, a ostatecznym celem jest osiągnięcie produkcji bez wad.

Chociaż korzyści mogą wydawać się atrakcyjne, wdrożenie programu Total Productive Maintenance (TPM) jest bardzo trudne.

Ogólne statystyki nie są zachęcające. Według Eda Hartmanna, prezesa International TPM Institute, Inc .:

Co najmniej co druga próba instalacji Total Productive Maintenance (TPM) kończy się niepowodzeniem”.

Aby zwiększyć szanse powodzenia, zespół projektowy TPM musi szybko wykazać zarówno trwałość swojej inicjatywy, jak i wartość swoich wysiłków. Na przykład poprawa przepustowości obrabianych części przez młyn nie tylko pokazuje wartość wysiłku TPM, ale także zmniejsza oporność personelu na przyszłe ulepszenia.

Cele te są osiągane poprzez przypisanie odpowiedzialności za rutynową konserwację maszyny operatorom linii, wykorzystanie analizy trybu awarii do zaplanowania planowej konserwacji oraz zastosowanie narzędzi takich jak analiza przyczyn źródłowych w celu wyeliminowania odrzuceń jakości. Podstawową miarą pomiaru korzyści TPM jest ogólna efektywność sprzętu lub OEE, miara złożona uwzględniająca dostępność sprzętu, wydajność maszyny lub wskaźniki wydajności i jakość wyjściową. Powiązanym celem jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Poniżej znajduje się pięć krytycznych wczesnych wyzwań, na których każda firma produkcyjna powinna się skoncentrować rozpoczynając wdrożenie TPM. Wyzwania te niekoniecznie są sekwencyjne, ale będą się nakładać.

1. Zapewnienie wsparcia najwyższego kierownictwa i przydzielenie odpowiednich zasobów do projektu.

Bez wsparcia najwyższego kierownictwa zespołowi projektowemu TPM trudno jest poczynić znaczne postępy. Cała organizacja zrozumie, co jest ważne dla najwyższego kierownictwa i odpowiednio zareaguje. Jeśli ludzie nie wierzą, że wysiłki związane z projektem są priorytetem, wówczas wysiłki te nie będą ważne dla osób na poziomie nadzorczym lub na linii produkcyjnej.

Ponadto, jeśli najwyższe kierownictwo w pełni popiera wdrożenie, wówczas do projektu zostaną przydzielone wystarczające zasoby. Zasoby te powinny obejmować najlepsze osoby w organizacji i powinny być dołączone do zespołu projektowego w pełnym wymiarze godzin. Personel pracujący w niepełnym wymiarze godzin z różnych działów musi być również udostępniony do tymczasowych zadań w miarę postępu projektu.

2. Opracowanie kompleksowego planu projektu i uzyskanie wstępnego sukcesu.

Należy opracować kompleksowy plan projektu i przedstawić go organizacji. Program powinien ilustrować harmonogramy, wymagania dotyczące zasobów i przewidywane korzyści. Prezentacja zadań projektu, etapów pracy i innych materiałów planu powinna skutkować zakupem na wszystkich poziomach organizacji.

Prace mogą rozpocząć się natychmiast i powinny koncentrować się na osiągnięciu stosunkowo szybkiej „wygranej”, którą można zademonstrować jako „wyspę sukcesu”. Wybierz obszar oferujący doskonałe możliwości natychmiastowego, pozytywnego wpływu, w którym wsparcie personelu jest wysokie i można nim zarządzać .

Na przykład w studium przypadku z 2013 r. dotyczącym wdrożenia modułu TPM [ 8 filarów TPM omówiliśmy tutaj ] w fabryce motoryzacyjnej zespół projektowy wybrał mały warsztat mechaniczny jako dział badań wstępnych. Wybrano cztery urządzenia (zwane kluczowymi modelami maszyn) i rozpoczęto 4 działania TPM:

Wdrożenie 5S
Autonomiczna konserwacja
Skoncentrowana poprawa
Planowana konserwacja

Przygotowano plan konserwacji i śledzono OEE. Po wdrożeniu metodologii TPM cztery urządzenia wykazały średnio 22% poprawę OEE.

3. Rozwijanie kultury lean w całej organizacji.

Przed rozpoczęciem programu TPM organizacja powinna przyjąć kulturę lean lean. Należy wprowadzić szkolenie, tworzenie zespołów międzyfunkcyjnych i stosowanie zasad lean. Pracownicy powinni angażować się w ciągły proces stosowania technik lean, aby wyeliminować marnotrawstwo, podnieść jakość i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa.

Gdy pracownicy są otwarci na zmiany i przyzwyczajeni do analiz i modyfikacji procesów, działania TPM są znacznie łatwiej akceptowane.

4. Zapewnienie szkolenia TPM dla całego personelu.

Szkolenie powinno odbyć się na wczesnym etapie cyklu życia projektu. Wszyscy pracownicy powinni być narażeni zarówno na metodologię TPM, jak i na podstawowe techniki lean. W ramach zapewnienia zaangażowania w projekt cały personel najwyższego kierownictwa powinien przejść szkolenie TPM, w wyniku czego powinien zrozumieć korzyści i wymagania programu.

Znajomość zwrotu z TPM może pomóc w uzyskaniu niezbędnego zaangażowania i wsparcia ze strony niechętnego kierownictwa wyższego szczebla we wczesnych fazach. Zdobycie małego początkowego sukcesu  i wsparcia staje się łatwiejsze, ponieważ zespół projektowy odnotowuje wyraźne korzyści z wysiłków TPM.

5. Wdrożenie CMMS w celu wsparcia projektów utrzymania

Predictive maitanance

W miarę postępu TPM usprawnienia działania i konserwacji sprzętu produkcyjnego odgrywają znaczącą rolę w zapewnianiu korzyści. Początkowo autonomiczna konserwacja, pierwszy filar TPM, jest wdrażana poprzez przekazanie odpowiedzialności za rutynową konserwację sprzętu operatorom maszyn.

Później, korzystając z CMMS, można wprowadzić planową konserwację (trzeci filar TPM), aby pomóc w skróceniu przestojów dzięki planowej konserwacji i redukcji awarii . Zespół projektowy powinien śledzić ulepszenia za pomocą takich wskaźników, jak OEE.

Wniosek

Przezwyciężenie wczesnych wyzwań programu TPM jest jednym z kluczowych czynników dla pomyślnego wdrożenia. Ponieważ projekt taki jak TPM jest tak widoczny w organizacji, sposób, w jaki zespół blokuje jego wdrożenie, wpływa na skuteczność całego projektu TPM.

Pomyślne pokonanie tych przeszkód pomaga wygładzić nieuchronnie wyboistą drogę, gdy zespół idzie do przodu. Brak odpowiedniego zarządzania tymi wyzwaniami oznacza jednak, że zespół projektowy będzie miał nie tylko reputację porażki, ale także będzie brakować niektórych kluczowych elementów fundamentalnych potrzebnych do późniejszego sukcesu projektu. Każdy, kto rozważa program TPM, powinien przewidzieć i zwrócić szczególną uwagę na sprostanie tym wczesnym wyzwaniom.